Chính sách bảo mật

Xedimo cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo vệ dữ liệu theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web www.Xedimo.com và/hoặc Ứng dụng Xedimo (gọi chung là “Nền tảng Xedimo”) và Dịch vụ được cung cấp bởi Xedimo hoặc các Nhà điều hành (“Nhà điều hành”) thông qua Nền tảng Xedimo này (gọi chung là “Dịch vụ”) như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. “Bạn” và “của bạn” được sử dụng trong Chính sách bảo mật này bao gồm bất kỳ người nào truy cập Nền tảng Xedimo hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chính sách bảo mật này đặt ra nền tảng cơ bản và các điều khoản mà dựa trên đó Xedimo thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin của bạn thu được từ bạn khi bạn truy cập Nền tảng Xedimo và/hoặc sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến hoặc liên kết với một cá nhân cụ thể như tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin chứng từ du lịch, thông tin thuê phương tiện, thông tin bảo hiểm, độ tuổi, ngày sinh hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi đã yêu cầu và bạn đã cung cấp thông qua Nền tảng Xedimo (gọi tắt là “Thông tin cá nhân”).

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này. Bằng cách truy cập Nền tảng Xedimo, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này.

Phạm vi điều khoản

Xedimo bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo trước và việc bạn tiếp tục truy cập Nền tảng Xedimo hoặc sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách bảo mật đã được cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh trừ trường hợp các thay đổi như vậy làm giảm quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật này và/hoặc bất kỳ bản cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh nào, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Xedimo và Dịch vụ. Theo đó, vui lòng truy cập trang này nếu bạn muốn truy cập và xem phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật.

Thu thập thông tin Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Nền tảng Xedimo và thông tin về việc bạn sử dụng Nền tảng Xedimo như thế nào bao gồm khi bạn mở tài khoản người dùng cho bạn (gọi tắt là “Tài khoản người dùng”), truy cập Nền tảng Xedimo hoặc đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng Dịch vụ. Cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Xedimo luôn trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp đến bạn một số dịch vụ nhất định nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi không thể mở tài khoản người dùng của bạn hoặc đặt chỗ, thuê và/hoặc đặt cho bạn nếu chúng tôi không có tên và chi tiết liên hệ của bạn.

1) Mở Tài khoản người dùng Khi bạn mở Tài khoản Người dùng hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Người dùng, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại.

2) Đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt Dịch vụ hoặc Sử dụng Dịch vụ

Khi bạn truy cập Nền tảng Xedimo (ngay cả khi bạn không đăng ký Tài Khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản), đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin nhất định (có thể chứa thông tin cá nhân của bạn hoặc có thể chứa thông tin không nhận dạng cá nhân tuy nhiên có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn) bao gồm nhưng không giới hạn: Các bản sao trao đổi (cho dù được gửi bằng thư điện tử, tin nhắn cá nhân hoặc tức thời, hoặc bằng cách khác) giữa bạn và chúng tôi, và giữa bạn và các Nhà điều hành,

(a) Bản sao của những phản hồi (dù bằng email, tin nhắn nhanh hoặc tin nhắn cá nhận hoặc khác) giữa bạn và chúng tôi, và giữa bạn với Nhà cung cấp;

(b) Thông tin cần thiết để điền vào các đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt dịch vụ của chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn đển và/hoặc các thông tin du lịch, thuê phương tiện, bảo hiểm, tuổi và ngày sinh);

(c) Chi tiết về việc sử dụng Nền tảng Xedimo của bạn (bao gồm lưu lượng truy cập, vị trí và thời lượng sử dụng);

(d) Các phản hồi và phúc đáp các cuộc khảo sát được thực hiện bởi Xedimo liên quan đến Dịch vụ và các bản tin có thể được xuất bản, lưu hành hoặc phân phối bởi Xedimo

(e) Thông tin được tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng Xedimo (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu cho Tài khoản Người dùng của bạn, địa chỉ giao thức Internet (IP) của bạn, loại trình duyệt, thông tin trình duyệt, thông tin thiết bị (bao gồm thông tin UDID – Unique Device Identifier), các trang đã truy cập, các trang trước đó hoặc trang tiếp theo được truy cập).

3) Khi bạn sử dụng thiết bị di động của mình để truy cập Nền tảng Xedimo, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và thiết bị di động của bạn như đã nêu ở trên. Điều này có thể bao gồm thông tin vị trí nếu bạn đã đồng ý và định cấu hình thiết bị di động của bạn để gửi cho chúng tôi các thông tin đó hoặc tải ảnh có thông tin vị trí lên Nền tảng Xedimo. Các thông tin vị trí này sẽ được sử dụng theo những cách và cho những mục đích như được nêu trong Chính sách bảo mật này. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng vị trí của bạn để đề xuất các Dịch vụ gần đó trong chuyến du lịch của bạn hoặc cung cấp nội dung được cá nhân hóa. Bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của thiết bị di động của mình bất cứ lúc nào để hủy kích hoạt chức năng chia sẻ thông tin vị trí. Xin lưu ý rằng một số tính năng của Nền tảng Xedimo có thể bị ảnh hưởng nếu bạn tắt chức năng chia sẻ vị trí. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị di động của, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

Nếu bạn đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt dịch vụ cho những người dùng khác thông qua Nền tảng Xedimo, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân về người dùng đó. Bạn phải có được tất cả sự đồng ý cần thiết của những người dùng này và đảm bảo họ biết, hiểu và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Xedimo.

Lưu trữ thông tin * Thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến, xử lý và lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ miễn là điều đó cần thiết để thực hiện bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách bảo mật này hoặc để tuân thủ bất kỳ (i) thỏa thuận hoặc yêu cầu cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ và (ii) yêu cầu pháp lý, thuế hoặc kế toán.

Khi không còn cần thiết để chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hay ẩn danh dữ liệu hoặc, nếu không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ cố gắng ẩn danh hoặc tổng hợp dữ liệu của bạn nếu chúng tôi có ý định sử dụng nó cho mục đích phân tích hoặc phân tích xu hướng.

Xedimo sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để duy trì các thủ tục vật lý, điện tử và tổ chức phù hợp để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân và các dữ liệu khác của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật này và để bảo vệ các dữ liệu như vậy khỏi việc truy cập trái phép hoặc việc thay đổi, tiết lộ hoặc hủy trái phép.

Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép. Xedimo không đảm bảo hoặc cam kết rằng Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ luôn được bảo mật tại mọi thời điểm và rằng trong phạm vi Xedimo đã hoàn thành trách nhiệm của mình, Xedimo sẽ, trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các chi phí mà bạn có thể gánh chịu phát sinh từ việc truy cập trái phép đến hoặc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

Tất cả các giao dịch thanh toán được thực hiện bởi chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán mà chúng tôi lựa chọn sẽ được mã hóa bằng công nghệ mã hóa trực tuyến. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà bạn đã chọn và không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân được thu thập trong chừng mực cần thiết để thực hiện hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân khác được thu thập trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, đó là cải tiến hơn nữa các dịch vụ và cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. *Ví dụ, Xedimo sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân và các dữ liệu khác được thu thập thông qua Nền tảng Xedimo hoặc khi mua Dịch vụ để tạo Tài khoản Người dùng của bạn, để hoàn tất các thông tin cần thiết để đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt Dịch vụ, để cung cấp cho bạn Dịch vụ, để cải thiện Nền tảng Xedimo và Dịch vụ và để liên hệ bạn đến các Dịch vụ liên quan. Các điều này bao gồm Thông tin cá nhân của bạn hoặc các dữ liệu khác để thực hiện các yêu cầu mua hàng nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn và cung cấp cho bạn thông báo kịp thời về Dịch vụ mới và các ưu đãi đặc biệt. *Tại từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các phản hồi của bạn liên quan đến việc sử dụng Nền tảng Xedimo, để hỗ trợ chúng tôi cải thiện Nền tảng Xedimo hoặc để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt đến bạn nếu bạn đã bày tỏ sự đồng thuận để nhận các thông tin liên lạc như vậy. Nếu bạn không muốn nhận thông báo về các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt, bạn chỉ cần lựa chọn không nhận chúng bằng cách trả lời đến chúng tôi thông qua đường dẫn liên kết được cung cấp trong các thông báo đó.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi, tại từng thời điểm, có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn và các dữ liệu khác cho các bên thứ ba, một trong số đó có thể có trụ sở ngoài quốc gia của bạn. Việc chia sẻ và tiết lộ sẽ được thực hiện trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

*- 1) Để hoàn tất việc đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt dịch vụ của bạn hoặc thực hiện Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với Nhà điều hành hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn như điều hành tour, công ty tàu thuyền, công viên giải trí, nhà cung cấp mang viễn thông, khách sạn, công ty thuê xe, công ty bảo hiểm,vv,) cả trong và ngoài quốc gia sở tại của bạn, những người cung cấp hoặc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hoặc hành động thay mặt chúng tôi.

*- 2) Nếu bạn là một du khách, đến Nhà điều hành có liên quan đến Dịch vụ mà bạn đã đặt chỗ trước, thuê và/hoặc đặt hoặc dự định sẽ đặt chỗ.

*- 3) Nếu bạn là một Nhà điều hành, đến bất kỳ du khách nào liên quan đến Dịch vụ mà bạn đang cung cấp.

*- 4) Đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm Google Analytics), các bên mà chúng tôi tương tác với nhau để thực hiện các dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và cung cấp dịch vụ khách hàng đến bạn.

*- 5) Nếu và trong phạm vi yêu cầu của pháp luật hiện hành, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ nào để thực hiện việc tiết lộ như vậy.

*- 6) Giữa các công ty thuộc tập đoàn Xedimo. Trong trường hợp phát sinh một giao dịch liên quan đến việc bán, sáp nhập, mua lại công ty hoặc việc tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc công ty khác, Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ, chia sẻ hoặc chuyển giao cho tổ chức kiểm soát mới hoặc bên thứ ba được ủy quyền để thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi.

*- 7) Đến các cố vấn, các đại lý hoặc các bên liên quan khác để bảo vệ quyền và tài sản của Xedimo.

*- 8) Trong mọi trường hợp khác, đến bất kỳ bên thứ ba nào đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn (và trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cho phép bạn rút lại sự đồng ý của mình một cách dễ dàng như khi cung cấp sự đồng ý).

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba có liên quan, bao gồm các nhà quảng cáo của chúng tôi. Các thông tin này không chứa bất kỳ Thông tin cá nhân nào và sẽ không nhận dạng cá nhân bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các bên thứ ba này có thể sở hữu thông tin về bạn hoặc có được thông tin của bạn từ các nguồn khác. Khi họ kết hợp thông tin đó với thông tin tổng hợp của chúng tôi, họ có thể nhận dạng cá nhân bạn.

Có thể có các liên kết hiển thị trên Nền tảng Xedimo này khiến bạn rời khỏi Nền tảng Xedimo và/hoặc được đưa đến các trang web của bên thứ ba khác. Bạn cần lưu ý rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba này đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này và Xedimo không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào mà bạn có thể phải gánh chịu liên quan đến việc bạn cung cấp Thông tin cá nhân hoặc các dữ liệu khác cho các trang web của bên thứ ba đó.

Cookies được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn. Khi bạn truy cập Nền tảng Xedimo của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số Thông tin cá nhân của bạn trên trình duyệt của bạn qua cookie. Điều này cho phép bạn truy cập Nền tảng Xedimo và giúp chúng tôi đem đến trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bạn sẽ tìm thấy thêm chi tiết về cookie và các công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng, trong Chính sách cookie của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Bạn luôn có thể truy cập, sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân của bạn thông qua cổng người dùng tại Nền tảng Xedimo trong mục “Tài khoản của tôi”. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của bạn bằng cách gửi yêu cầu đến email xedimo.com@gmail.com.

– Trường hợp bắt buộc theo luật hiện hành, bạn cũng có thể đề nghị hạn chế trong việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn hoặc từ chối xử lý bằng cách gửi yêu cầu hoặc phản đối của bạn đến email xedimo.com@gmail.com. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao các thông tin về bạn mà chúng tôi lưu giữ bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến email xedimo.com@gmail.com.

– Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc chi tiết được nêu dưới đây nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn.

– Khi thực hiện bất kỳ yêu cầu được miêu tả ở trên, chúng tôi có quyền kiểm tra danh tính của người yêu cầu để đảm bảo rằng họ là người có quyền thực hiện như vậy.

1. Thỏa thuận của bạn

1.1 Trang web www.Xedimo.com hay được gọi là ‘Nền tảng Xedimo. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Nền tảng. “Bạn” và “của bạn” được sử dụng trong Điều khoản sử dụng này bao hàm (1) bất kỳ người nào truy cập Nền tảng Xedimo và (2) những người mà bạn mua Dịch vụ cho.

2.1 Các điều chỉnh của Xedimo

2.1.1 Xedimo bảo lưu quyền thay đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này theo quyết định riêng của mình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn cần truy cập trang này định kỳ để xem lại Điều khoản sử dụng hiện tại mà bạn đang bị ràng buộc. Nếu Xedimo thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản Sử dụng này, Xedimo sẽ đăng tải các thay đổi hoặc điều chỉnh đến Điều khoản Sử dụng này trên trang này và ngày mà Điều khoản Sử dụng được sửa đổi lần cuối sẽ được hiển thị ở đầu trang.

2.1.2 Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng Xedimo này sau bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào cấu thành việc bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập hoặc không tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Nền tảng Xedimo và/hoặc Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Nền tảng Xedimo để xác định rằng có bất kỳ thay đổi nào đến Điều khoản Sử dụng và để xem xét các thay đổi như vậy.

2.1.3 Thêm vào đó, khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ được đăng tải trên trang web liên quan đến Dịch vụ như vậy tại từng thời điểm và chính sách bảo mật chấp nhận bởi Xedimo tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Chính sách Bảo mật”). Tất cả các điều khoản như vậy được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu Điều khoản Sử dụng này.

3.1 Quyền sở hữu Nội dung

3.1.1 Nền tảng Xedimo này, tên miền (www.Xedimo.com), các tên miền phụ, các tính năng, các nội dung và các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) được cung cấp định kỳ bởi Xedimo thuộc sở hữu và điều hành bởi Xedimo.

3.2 Việc cung cấp và khả năng truy cập Dịch vụ

3.2.1 Theo Điều khoản Sử dụng này, Xedimo có thể tự mình hoặc thay mặt cho các Nhà Cung Cấp cung cấp Dịch vụ như được mô tả chi tiết trên Nền tảng Xedimo này. Dịch vụ mà bạn chọn trên Nền tảng Xedimo này chỉ dành riêng cho việc sử dụng của bạn, chứ không phải cho việc sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Thuật ngữ “Dịch vụ” bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng Nền tảng Xedimo này, bất kỳ Dịch vụ nào do Xedimo cung cấp hoặc thay mặt cho các Nhà Cung Cấp cung cấp trên Nền tảng Xedimo này. Xedimo có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc không tiếp tục bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào, bao gồm tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào. Xedimo cũng có thể áp đặt các giới hạn hoặc các điều kiện đối với một số Dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đến bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.

3.2.2 Xedimo không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Xedimo sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gi. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Dịch vụ thông qua kết nối Internet đều biết Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện áp dụng khác cho Dịch vụ và rằng họ tuân thủ chúng.

3.2.3 Nếu bạn liên kết đến Nền tảng Xedimo, Xedimo có thể thu hồi quyền liên kết của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Xedimo. Xedimo bảo lưu quyền yêu cầu sự đồng ý trước bằng văn bản trước khi liên kết đến Nền tảng Xedimo.

4. Nền tảng Xedimo và Nội dung

4.1 Sử dụng Nội dung

4.1.1 Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trên Nền tảng Xedimo này bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, dữ liệu, đồ họa, bài viết, hình ảnh, minh họa, video, âm thanh và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi quyền tác giả và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Nền tảng Xedimo này và Nội dung chỉ dành riêng cho việc sử dụng Dịch vụ cá nhân và phi thương mại của bạn và chỉ có thể được sử dụng phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.

4.1.2 Nếu Xedimo đồng ý trao cho bạn quyền truy cập vào Nền tảng Xedimo và/hoặc Nội dung, quyền truy cập như vậy sẽ là giấy phép giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để truy cập Nền tảng Xedimo phù hợp với Điều khoản Sử dụng này. Xedimo có thể, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước đến bạn, điều chỉnh hoặc xóa hoặc thay đổi bản trình bày, đại ý hoặc chức năng của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội dung từ Nền tảng Xedimo này.

4.1.3 Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc nhãn hiệu, thông tin và các hạn chế chứa đựng trong Nền tảng Xedimo này và Nội dung được truy cập thông qua Nền tảng Xedimo và sẽ không, vì bất kỳ mục đích nào, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát, truyền, phân phối, thực hiện, đăng tải, hiển thị, cấp phép, bán hoặc các cách khai thác khác Nền tảng Xedimo này hoặc Nội dung hoặc các đăng tải của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác không thuộc sở hữu của bạn mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các chủ sở hữu tương ứng, hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác vi phạm quyền của bên thứ ba.

4.2 Trách nhiệm của Xedimo đối với Nền tảng Xedimo và Nội dung

4.2.1 Xedimo không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Nền tảng Xedimo này. Xedimo không đảm bảo tính xác thực và chính xác của bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin mà những người dùng khác hoặc các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp. Bạn tự chịu các rủi ro liên quan đến tất cả Nội dung được truy cập bởi bạn bằng cách sử dụng Nền tảng Xedimo này và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất cho bất kỳ bên nào phát sinh từ đó. 4.2.2 Trong mọi trường hợp, Xedimo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung được đăng tải, gửi qua thư điện tử, được truy cập, truyền tải hoặc được cung cấp sẵn thông qua Nền tảng Xedimo.

*4.3 Sắp xếp thứ tự

4.3.1 Chúng tôi thiết lập các sắp xếp cho cài đặt và bộ lọc để bạn điều chỉnh kết quả tìm kiếm theo sở thích của mình bằng các tiêu chí như tính khả dụng, đề xuất giá, mức độ phổ biến của Dịch vụ, đánh giá Dịch vụ hoặc các tiêu chí khác. Chúng tôi liên tục tối ưu hóa Nền tảng Xedimo để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất và có thể kiểm tra các thuật toán sắp xếp mặc định khác nhau theo thời gian.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1 Sở hữu trí tuệ

5.1.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Nền tảng Xedimo này thuộc về Xedimo hoặc đã được cấp phép cho Xedimo để sử dụng trên Nền tảng Xedimo. Nền tảng Xedimo này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác được xem là các các tác phẩm tập thể theo các luật bản quyền hiện hành, các công ước quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn cam kết rằng: (a) Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Nền tảng Xedimo và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ, (b) Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Nền tảng Xedimo hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy, và (c) Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Xedimo hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo tác quyền của Nội dung đó.

6. Nội dung được người dùng đăng tải

6.1 Đăng tải thông tin

6.1.1 Trong quá trình truy cập Nền tảng Xedimo hoặc sử dụng Dịch vụ, các thông tin mà bạn cung cấp có thể được Xedimo và/hoặc các Nhà Cung Cấp sử dụng liên quan đến Dịch vụ và cũng được hiển thị đến những người dùng khác của Nền tảng Xedimo. Bạn hiểu rằng bằng việc đăng tải thông tin hoặc nội dung trên Nền tảng Xedimo hoặc cung cấp nội dung, tài liệu hoặc thông tin bằng cách khác cho Xedimo và/hoặc các Nhà Cung Cấp liên quan đến Dịch vụ (“Nội dung được người dùng đăng tải”):

(a) Bạn, theo đây, trao cho Xedimo và các Nhà Cung Cấp một quyền không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại và chuyển nhượng để sử dụng và khai thác đầy đủ Nội dung được người dùng đăng tải, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong đó, liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và việc điều hành Nền tảng Xedimo và công việc kinh doanh của Xedimo, bao gồm nhưng không giới hạn, việc quảng cáo và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ và các tác phẩm phái sinh theo đó dưới bất kỳ định dạng nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào;

(b) Bạn đồng ý và ủy quyền cho Xedimo sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách Bảo mật có hiệu lực tại từng thời điểm,

(c) Bạn theo đây cấp cho mỗi người dùng của Nền tảng Xedimo một giấy phép không độc quyền để truy cập vào Nội dung được người dùng đăng tải thông qua Nền tảng Xedimo này để sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung được người dùng đăng tải như được cho phép thông qua chức năng của Nền tảng Xedimo và theo Điều khoản Sử dụng này,

(d) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Xedimo giữ quyền định dạng lại, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, trích đoạn và dịch bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải đã được gửi bởi bạn. Việc cấp phép nói trên cho Xedimo không ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bạn hoặc quyền để cấp các giấy phép không độc quyền khác cho các nguyên liệu trong Nội dung được người dùng đăng tải, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản,

(e) Bạn theo đây khẳng định và đảm bảo rằng mọi nội dung trong Nội dung được người dùng đăng tải của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, đồ họa và hình ảnh) không vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành nào hoặc các quyền của bên thứ ba, và

(f) Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải được đăng tải công khai hoặc truyền tải riêng tư thông qua Nền tảng Xedimo này và Xedimo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào.

7. Các tuyên bố, đảm bảo và cam kết của Người dùng

7.1 Sử dụng Nền tảng Xedimo và Dịch vụ

7.1.1 Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Xedimo rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào hoặc sử dụng Nền tảng Xedimo hoặc Dịch vụ theo cách thức:

(a) Vi phạm hoặc xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc

(b) Vi phạm bất kỳ luật, điều lệ, sắc lệnh hoặc quy định nào, hoặc

(c) Có hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xuyên tạt, khiếm nhã, tục tĩu, phỉ báng, hoặc chống đối khác, hoặc

(d) Liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc kinh doanh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Xedimo như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình tháp, hoặc là

(e) Cấu thành sự phỉ báng, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của Xedimo, hoặc

(f) Chứa đựng vi-rút, trojan, sâu, bom giờ hoặc chương trình, tập tin, mã máy tính có hại khác.

7.2 Loại bỏ Nội dung được người dùng đăng tải

7.2.1 Xedimo bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải khỏi Nền tảng Xedimo bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ các bên thứ ba hoặc các cơ quan có liên quan đến Nội dung được người dùng đăng tải đó hoặc nếu Xedimo lo ngại rằng bạn có thể đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết trước đó, hoặc không vì một lý do nào.

7.3 Trách nhiệm đối với Nội dung được người dùng đăng tải

7.3.1 Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả Nội dung được người dùng đăng tải mà bạn đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Nền tảng Xedimo này.

7.3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về Nội dung được người dùng đăng tải của bạn và các hậu quả của việc đăng tải hoặc công khai Nội dung được người dùng đăng tải của bạn trên Nền tảng Xedimo này. Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Xedimo rằng:

(a) Bạn sở hữu hoặc có các quyền, giấy phép, sự chấp thuận và/hoặc các cấp phép cần thiết để sử dụng và cho phép Xedimo sử dụng tất cả tác quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bất kỳ Nội dung được người dùng đăng tải nào như được dự liệu bởi Nền tảng Xedimo và Điều khoản sử dụng này, và

(b) Nội dung được người dùng đăng tải cũng như việc đăng tải, công khai, đệ trình hoặc truyền tải Nội dung được người dùng đăng tải của bạn hoặc việc sử dụng Nội dung được người dùng đăng tải hoặc bất kỳ phần nào của nó của Xedimo trên hoặc thông qua Nền tảng Xedimo và/hoặc Dịch vụ sẽ không vi phạm, phù hợp hoặc không xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc riêng tư, hoặc không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

7.3.3 Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của mình liên quan đến việc sử dụng Nền tảng Xedimo và/hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết với Xedimo rằng bạn sẽ không:

(a) Thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp khác, có thể là cơ sở để chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Xedimo và/hoặc Dịch vụ của bạn, hoặc

(b) Đăng tải hoặc truyền bá, hoặc là nguyên nhân để đăng tải hoặc truyền bá, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc yêu cầu nào được thiết kế hoặc có ý định đạt lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng nào khác của Nền tảng Xedimo, hoặc

(c) Vi phạm bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào, bẻ khóa mật khẩu hoặc các mã hóa bảo mật, chuyển giao hoặc lưu trữ tài liệu bất hợp pháp (bao gồm các tài liệu có thể được xem là đe dọa hoặc khiêu dâm) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bị nghiêm cấm, hoặc

(d) Chạy maillist, listerv hoặc bất kỳ hình thức phản hồi tự động nào khác hoặc “spam” trên Nền tảng Xedimo hoặc thực hiện bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong khi bạn không đăng nhập vào Nền tảng Xedimo hoặc gây trở ngại cho các công việc chuẩn xác hoặc đặt ra một tải trọng bất hợp lý trên cơ sở hạ tầng của Nền tảng Xedimo, hoặc

(e) Sử dụng các phần mềm, thiết bị tự động hoặc thủ công hoặc các quy trình khác để quét hoặc lấy dữ liệu bất kỳ trang nào của Nền tảng Xedimo này, hoặc

(f) Giải mã, đảo ngược công nghệ, hoặc các cách khác để đạt lấy mã nguồn của Nền tảng Xedimo.

7.3.4 Bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp và báo cáo tất cả các nghĩa vụ thuế được quy định bởi chính phủ áp dụng cho các hoạt động của bạn liên quan đến việc sử dụng Nền tảng Xedimo và/hoặc Dịch vụ.

8. Đăng ký và bảo mật

8.1 Mở Tài khoản Xedimo

8.1.1 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu mở và duy trì một Tài khoản với Xedimo (“Tài khoản Xedimo”).

8.2 Cung cấp thông tin cá nhân

8.2.1 Như một điều kiện để sử dụng một số khía cạnh của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Xedimo và chọn một mật khẩu và tên người dùng (“ID Người dùng Xedimo”). Nếu bạn đang truy cập Dịch vụ thông qua Trang Web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, Xedimo có thể yêu cầu ID người dùng Xedimo của bạn giống như tên người dùng của bạn cho trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.

8.2.2 Bạn sẽ cung cấp cho Xedimo thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Thất bại trong việc cung cấp các thông tin như vậy sẽ cấu thành sự vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản Xedimo của bạn.

8.2.3 Bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không:

(a) Chọn hoặc sử dụng ID người dùng Xedimo là tên của một người khác với ý định mạo danh người đó, hoặc

(b) Sử dụng ID người dùng Xedimo là tên thuộc các quyền của một người khác mà bạn không được cho phép sử dụng.

8.2.4 Xedimo bảo lưu quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ một Tài khoản Xedimo theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn.

9. Các đánh giá – Các trao đổi tương ứng – Các quyền đối với Nội dung Người dùng

9.1. Bằng cách hoàn thành đặt chỗ, bạn đồng ý nhận các thông báo xác nhận (dưới dạng thư điện tử và/hoặc thông báo từ ứng dụng), cũng như (các) thư mời điện tử hoặc (các) thông báo từ ứng dụng để bạn hoàn tất biểu mẫu đánh giá của khách hàng mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn sau khi bạn hoàn thành một hoạt động. Để lại một đánh giá là tùy chọn. Các thư điện tử xác nhận và đánh giá của khách hàng là thuộc về giao dịch và không phải là một phần của các bản tin hoặc thư tiếp thị mà có bạn có thể hủy đăng ký. Đánh giá khách hàng đã hoàn thiện có thể được đăng tải lên trang có hoạt động liên quan trên nền tảng Xedimo trong vòng 72 giờ kể từ khi gửi cho mục đích duy nhất là thông báo đến các khách hàng (tương lai) ý kiến của bạn về Dịch vụ (cấp độ) và chất lượng của Hoạt động. Bằng việc gửi một đánh giá, tài khoản của bạn sẽ được trao Xedimo Credits, có thể được sử dụng cho đặt chỗ tiếp theo của bạn theo các điều khoản và điều kiện. Mỗi tài khoản chỉ có thể gửi một đánh giá cho mỗi hoạt động đã được đặt một lần hoặc nhiều lần trong cùng một tháng dương lịch. Sự gian lận và lạm dụng sẽ dẫn đến việc tịch thu Xedimo Credits. Xedimo bảo lưu quyền để khấu trừ mọi Credits trực tiếp từ tài khoản Xedimo của bạn mà không cần thông báo trước.

9.2. Bằng cách đăng tải một đánh giá, bạn trao cho Xedimo các quyền đầy đủ, vĩnh viễn, miễn phí, có thể chuyển nhượng và không thể thu hồi đối với tất cả nội dung người dùng mà bạn đã gửi. Xedimo bảo lưu quyền dịch, chỉnh sửa, điều chỉnh, từ chối hoặc xóa bỏ các đánh giá theo quyết định riêng của mình.

9.3. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ tuân thủ các Hướng dẫn gửi đánh giá của khách hàng. Ngoài ra, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng

9.3.1. Bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung người dùng mà bạn đăng tải hoặc phân phối, hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tải và phân phối nội dung người dùng như vậy đến hoặc thông qua nền tảng,

9.3.2. Nội dung đánh giá là chính xác và không gây hiểu nhầm

9.3.3. Việc sử dụng và đăng tải hoặc các cách thức truyền tải khác các nội dung như vậy không vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền hoặc gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

9.4. Các đánh giá không chứa đựng các nội dung khiêu dâm, tục tĩu, không phù hợp, kích động và thù địch, khuyến khích các hành vi bất hợp pháp, thông tin cá nhân của người khác như tên, các số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và nội dung không liên quan như thông tin khuyến mại, thư mời và khen thưởng. Hơn nữa, các đánh giá không phỉ báng, lạm dụng, quấy rối hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác.

9.5. Bạn trao cho Xedimo quyền để truy tố pháp lý bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm các quyền của bạn hoặc của Xedimo liên quan đến nội dung do việc vi phạm Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn cung cấp hoặc gửi.

9.6. Nội dung được gửi bởi các người dùng sẽ được xem là không bảo mật và Xedimo không có nghĩa vụ đối xử với các nội dung như vậy như các thông tin độc quyền. Không giới hạn đến những điều đã nói ở trên, Xedimo bảo lưu quyền để sử dụng nội dung khi thấy thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc xóa, điều chỉnh, sửa đổi hoặc từ chối đăng tải nó. Xedimo không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho nội dung được gửi bởi bạn hoặc cho các cơ hội được chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc sửa đổi nội dung một khi nó đã được gửi đến Xedimo. Xedimo sẽ không có nghĩa vụ để phân bổ tác quyền đối với nội dung đến bạn và sẽ không có nghĩa vụ thực thi bất kỳ hình thức phân bổ nào của bên thứ ba. Vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng trên Nền tảng để biết thêm chi tiết.

10. Sự xác nhận đặt chỗ, Vé, Vouchers, Phí và Thanh toán

10.1 Sự xác nhận đặt chỗ

10.1.1 Một số dịch vụ nhất định được nêu rõ là đối tượng được xác nhận ngay lập tức. Ngoài các Dịch vụ này, các khoản thời gian cần thiết để xác nhận được nêu trên Nền tảng Xedimo chỉ mang tính tham khảo. Thời gian thực tế cần thiết để xác nhận có thể thay đổi.

10.2 Mua và sử dụng các Vouchers

10.2.1 Thông qua Nền tảng Xedimo này, bạn có thể mua các Vouchers từ Xedimo cho Dịch vụ (“Vouchers”) được cung cấp bởi các Nhà cung cấp tại các điểm đến khác nhau. Tùy theo chính sách của Nhà cung cấp có liên quan, bạn sẽ nhận được một xác nhận qua thư điện tử về giao dịch mua hàng của bạn có chứa số xác nhận Voucher (“Số xác nhận”) và một phiên bản có thể in của Voucher của bạn.

10.2.2 Để sử dụng Voucher của bạn, bạn phải đích thân xuất hiện tại điểm gặp mặt được chỉ định bởi Nhà cung cấp có liên quan đúng thời hạn và xuất trình các tài liệu đó và/hoặc thông tin như được yêu cầu bởi Nhà cung cấp có thể bao gồm Số xác nhận và/hoặc bản in Voucher của bạn. Nếu bạn không xuất hiện đúng giờ hoặc không cung cấp các tài liệu hoặc thông tin được yêu cầu, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

10.2.3 Một nhà cung cấp cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu nhận dạng mang ảnh của bạn để sử dụng Voucher của bạn. Cả Xedimo lẫn Nhà cung cấp đều không chịu trách nhiệm về việc Vouchers và Số xác nhận bị thất lạc, phá hủy hoặc đánh cắp. Vouchers sẽ vô hiệu nếu Dịch vụ liên quan được cung cấp bị cấm bởi luật. Nếu bạn cố gắng sử dụng Vouchers một cách bất hợp pháp (ví dụ, bạn cố gắng sử dụng Voucher nếm thử rượu khi bạn dưới độ tuổi hợp pháp để làm như vậy), Nhà cung cấp tương ứng có thể từ chối Voucher của bạn và sẽ không hoàn trả tiền.

10.3 Điều khoản của Vouchers

10.3.1 Điều khoản sử dụng cho mỗi Voucher có thể khác nhau giữa các Nhà cung cấp và bất kỳ hạn chế nào được áp dụng cho việc sử dụng Vouchers, bao gồm nhưng không giới hạn, yêu cầu độ tuổi tối thiểu, sẽ được chuyển đến bạn tại thời điểm mua hàng trên Nền tảng Xedimo.

10.3.2 Vouchers là vé vào cửa cho các sự kiện một lần (“Sự kiện”): (các) ngày mà Voucher có thể được sử dụng sẽ được ghi trên Voucher đó. Nếu bạn không sử dụng Vouchers của bạn vào hoặc chậm nhất vào (các) ngày được ghi trên Vouchers, bạn sẽ không được hoàn lại tiền trừ trường hợp việc hoàn tiền được nêu rõ tại Vouchers như vậy.

10.4 Hủy bỏ Vouchers

10.4.1 Bạn có thể hủy Vouchers bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Xedimo trong khoảng thời gian được phép hủy như được nêu tại thời điểm mua hàng trên Nền tảng Xedimo. Cơ hội hủy Vouchers thay đổi tùy từng trường hợp. Voucher bị hủy bằng thông báo theo yêu cầu sẽ được hoàn trả đầy đủ vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để mua Voucher đó.

10.4.2 Nhà cung cấp, chứ không phải Xedimo, là nhà cung cấp Dịch vụ cho các Sự kiện có Vouchers tương ứng và chịu trách nhiệm chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Vouchers nào mà bạn mua liên quan đến tất cả Dịch vụ như vậy.

10.4.3 Vui lòng tham khảo ý kiến trực tiếp với Nhà cung cấp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ mà bạn nhận được liên quan đến Voucher của bạn. Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, tất cả các khoản phí thanh toán cho Vouchers đều không được hoàn lại. Giá niêm yết cho các Vouchers bằng loại tiền tệ được nêu trên Nền tảng Xedimo tại thời điểm trước khi mua.

10.4.4 Nếu một Sự kiện mà bạn đã mua Voucher bị hủy bởi Nhà cung cấp, Xedimo sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể và sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng để mua Vouchersđó.

10.5 Hỗ trợ theo yêu cầu

10.5.1 Nếu bạn cố gắng sử dụng Voucher phù hợp với Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Voucher đó nhưng bạn không thể làm như vậy (do lỗi của Nhà cung cấp), vui lòng liên hệ với Xedimo tại địa chỉ support@Xedimo.com và Xedimo sẽ cố gắng liên hệ với Nhà cung cấp để có biện pháp khắc phục thích hợp.

10.6 Chi phí bổ sung

10.6.1 Xedimo bảo lưu quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc lệ phí đối với bất kỳ Dịch vụ nào do Xedimo cung cấp. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, như được mô tả trên Nền tảng Xedimo liên quan đến Dịch vụ được bạn lựa chọn.

10.7 Sửa đổi phí

10.7.1 Xedimo bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Nền tảng Xedimo này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Xedimo cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

10.8 Quyền và nghĩa vụ của Xedimo

10.8.1 Xedimo bảo lưu quyền từ chối và hủy bỏ các đặt chỗ hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào nếu bị xem là vi phạm chính sách này. Xedimo được toàn quyền ra một quyết định như vậy.

10.8.2 Xedimo có ý định cung cấp hoặc tìm các Nhà Cung Cấp để cung cấp Dịch vụ cho bạn với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các loại thuế và phí bổ sung cho Dịch vụ cụ thể có thể phải trả khi sử dụng Dịch vụ được loại trừ trong việc xác định mức giá tốt nhất.

10.8.3 Trong khi các Nhà Cung Cấp được yêu cầu để cung cấp cho Xedimo giá chính xác và cập nhật của Dịch vụ trên Nền tảng Xedimo này, Xedimo không đảm bảo rằng tất cả giá của Dịch vụ được cung cấp bởi Nhà Nhà Cung Cấp đều chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm.

10.9 Các điều khoản và điều kiện & chính sách hoàn trả nêu trên được áp dụng cho tất cả người dùng Xedimo trên toàn thế giới.

11. Chiết khấu

11.1 Xedimo Credits

11.1.1 Xedimo Credits là các điểm được trao cho bạn và sẽ được tích lũy trong tài khoản Xedimo của bạn cho đến khi hết hạn. Các điểm được trao cho các hoạt động đã tham gia thực tế và không hoàn lại được mua từ các nền tảng của Xedimo, dựa trên chương trình trao thưởng tại thời điểm mua hàng. Trừ khi có quy định khác, mỗi mười (10) Xedimo Credits có thể được sử dụng để bù trừ một đô la Hồng Kông (HK $ 1,00) của tổng số tiền thanh toán. Việc chuyển đổi sang bất kỳ loại tiền tệ nào khác sẽ được tính toán dựa trên tỷ giá hối đoái mà Xedimo sử dụng vào ngày cấn trừ tiền mua hàng của bạn.

11.1.2 Xedimo Credits có thể kiếm được thông qua các phương tiện sau đây và số Xedimo Credits nhận được có thể thay đổi theo từng lần mua hàng và theo quyết định riêng của Xedimo:

(a) giảm giá từ các giao dịch mua hàng trước đó

(b) thu nhập thông qua bất kỳ phương tiện nào được ủy quyền bởi Xedimo theo quyết định riêng của Xedimo

(c) gửi đánh giá hoạt động sau khi hoàn tất thành công các hoạt động Xedimo đủ điều kiện mà bạn đã mua.

11.1.3 Bạn sẽ chỉ nhận được Xedimo Credits cho mười hoạt động đầu tiên mà bạn đã đánh giá trong bất kỳ tháng dương lịch nào. Nếu bạn đã hoàn thành cùng một hoạt động nhiều lần trong cùng một tháng, bạn sẽ chỉ nhận được Xedimo Credits cho bài đánh giá đầu tiên mà bạn đã gửi cho hoạt động như vậy.

11.1.4 Tất cả Xedimo Credits kiếm được bất kỳ lúc nào trong năm dương lịch đầu tiên sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của năm dương lịch tiếp theo. Do đó, nếu bạn nhận được Xedimo Credits vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 thì Xedimo Credits đó sẽ hết hạn và sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tất cả các khoản tín dụng được tích luỹ kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017, bất kể thời điểm bạn nhận được Xedimo Credits, không được sử dụng sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.

11.1.5 Đơn hàng, phí vận chuyển và các phí không đủ điều kiện để tích lũy Xedimo Credit, và Xedimo Credit cũng không thể áp dụng hoặc giảm cho đơn hàng, phí vận chuyển và các phí

11.2 Xedimo Coupons

11.2.1 Xedimo Coupons là các coupons được sử dụng một lần sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử mà bạn chỉ định hoặc được áp dụng trực tiếp đến Tài khoản Xedimo của bạn, có thể được sử dụng để đổi lấy giảm giá cho các đặt chỗ trong tương lai trên Nền tảng đặt chỗ Xedimo. Để tránh tranh chấp, một khi bạn đã sử dụng Coupon Xedimo trên các nền tảng đặt dịch vụ Xedimo, coupon Xedimo đó sẽ không thể hoàn hoặc trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.

11.2.2 Xedimo Credits có thể đạt được thông qua các phương tiện sau:

(a) Bạn có thể nhận Xedimo Coupons thông qua Chương trình giới thiệu Xedimo, như được trình bày chi tiết hơn tại Điều 11; hoặc là

(b) Bạn có thể nhận Xedimo Coupons bằng các phương tiện được ủy quyền khác theo quyết định riêng của Xedimo.

11.3 Lạm dụng Chiết khấu

11.3.1 Trong trường hợp, Xedimo xem rằng Xedimo Credits hoặc Xedimo Coupons kiếm được bằng cách gian lận, hoặc theo cách thức vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc theo các cách thức vi phạm khác chưa được dự liệu bởi Xedimo, Xedimo bảo lưu quyền như sau:

(a) Chấm dứt Tài khoản Xedimo của bạn với hiệu lực ngay lập tức, hoặc

(b) Hủy bỏ tất cả Xedimo Credits hoặc Xedimo Coupons như đã tích luỹ trước đó, hoặc

(c) Từ chối cung cấp Dịch vụ đến bạn, hoặc

(d) Bất kỳ biện pháp nào khác được xem là thích hợp bởi Xedimo theo quyết định riêng của Xedimo.

12. Chương trình giới thiệu Xedimo

12.1 Chương trình

12.1.1 Trên các trang nhất định của Xedimo, Xedimo có thể cung cấp cơ hội cho các thành viên kiếm được Xedimo Coupons khi họ mời bạn bè trở thành thành viên của Xedimo và những người bạn đó thực hiện một đặt chỗ được xác nhận qua kênh giới thiệu được Xedimo ủy quyền (“Kênh ủy quyền của Xedimo”) (ví dụ: một lời mời được gửi thông qua Nền tảng Xedimo, Facebook hoặc một kênh truyền thông xã hội khác do Xedimo hỗ trợ).

12.2 Điều khoản

12.2.1 Bạn chỉ có thể kiếm Xedimo Coupons thông cơ chế giới thiệu thành viên được uỷ quyền của Xedimo. Các giới thiệu ngoài Kênh ủy quyền của Xedimo không nhận được bất kỳ Xedimo Coupons nào. Bạn hiểu rằng Xedimo Coupons không thể chuyển nhượng, không được bán đấu giá, trao đổi hoặc mua bán và không được gộp chung với các thành viên khác.

12.2.2 Bạn sẽ chỉ nhận được Xedimo Coupons cho lần đặt chỗ đầu tiên được xác nhận bởi một người bạn, người mà đặt chỗ lần đầu trên các trang của Xedimo và sau đó hoàn tất đặt chỗ đầu tiên của họ như một kết quả từ lời mời của bạn qua một Kênh ủy quyền của Xedimo. Nếu bạn của bạn không tuân thủ các hướng dẫn trong thư mời hoặc các cơ chế giới thiệu hợp lệ khác để chấp nhận một lời mời, bạn sẽ không nhận được Xedimo Coupons và Xedimo sẽ không chịu trách nhiệm với bạn bởi vì bạn của bạn không tuân theo các chỉ dẫn.

12.2.3 Bạn đồng ý rằng có nhiều Tài khoản Xedimo là một hành vi vi phạm Điều khoản Sử dụng này và rằng gửi các lời mời đến các địa chỉ thư điện tử hoặc các tài khoản thay thế hoặc cố gắng phá vỡ Chương trình giới thiệu của Xedimo có thể dẫn đến việc tịch thu tư cách thành viên của bạn và tất cả Xedimo Coupons trong Tài khoản Xedimo của bạn mà không giới hạn đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Xedimo.

12.2.4 Bạn không được thực hiện chương trình khuyến mãi của riêng mình liên quan đến Chương trình giới thiệu của Xedimo. Bạn không được tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng cáo, tiếp thị hoặc các hoạt động quảng cáo nào khác thay mặt cho Xedimo bao gồm việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Xedimo.

12.2.5 Xedimo bảo lưu quyền hủy bỏ các giới thiệu và Xedimo Coupons đã kiếm được nếu Xedimo nghi ngờ rằng các giới thiệu hoặc Xedimo Coupons đã kiếm được bằng cách gian lận, vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác không được dự liệu bởi Xedimo.

12.2.6 Xedimo Coupons sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử được chỉ định của bạn trong vòng 24 giờ kể từ khi một trong những khách mời đủ điều kiện của bạn hoàn tất các đặt chỗ được xác nhận của họ trên Nền tảng Xedimo của Xedimo.

12.2.7 Xedimo bảo lưu quyền sửa đổi các giá trị và phần thưởng của Chương trình giới thiệu Xedimo dựa trên hoạt động của mỗi người dùng.

12.2.8 Chương trình giới thiệu Xedimo bị vô hiệu tại các nơi mà pháp luật không cho phép. Xedimo bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Chương trình Giới thiệu Xedimo tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có bất kỳ trách nhiệm pháp lý thuế phát sinh đối với việc tích lũy và/hoặc sử dụng Xedimo Coupons, các loại thuế đó thuộc trách nhiệm duy nhất của người tham gia. Bạn hiểu rằng Tài khoản Xedimo của bạn có thể không phản ánh chính xác Xedimo Coupons mà bạn thực sự kiếm được. Xedimo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào được hiển thị trong Tài khoản Xedimo của bạn.

13. Chính sách bảo mật

13.1 Chính sách bảo mật

13.1.1 Đối với chính sách của Xedimo liên quan đến việc sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật hiện tại của Xedimo đã được kết hợp bằng cách tham chiếu tới Điều khoản sử dụng này. Việc chấp nhận của bạn đối với Điều khoản sử dụng này cấu thành sự chấp nhận và đồng thuận của bạn để chịu ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi.

14. Bồi thường

14.1 Sự bồi thường của Xedimo

14.1.1 Bạn sẽ bồi thường và giữ cho Xedimo, các công ty cổ phần, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc và nhân viên của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn khỏi việc ảnh hưởng tất cả các thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí luật sư, khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phát sinh từ quyền truy cập của bạn vào Nền tảng Xedimo, sử dụng Nền tảng Xedimo, việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng Tài khoản người dùng Xedimo của bạn.     

14.2 Sự tham gia của Xedimo         

14.2.1 Xedimo có thể, nếu cần, tham gia bảo vệ mọi khiếu nại hoặc hành động và mọi cuộc đàm phán để giải quyết. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào có thể ảnh hưởng xấu đến quyền hoặc nghĩa vụ của Xedimo mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Xedimo. Xedimo bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình và theo thông báo cho bạn để đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào.

15. Liên hệ

Please contact Xedimo at xedimo.com@gmail.com to report any violations of this Terms of Use or to pose any questions regarding this Terms of Use or the Service.

Tại Xedimo, chúng tôi luôn cố gắng nâng cao trải nghiệm của bạn trong chuyến đi và khi sử dụng trang website này. Nói chung, Xedimo sử dụng cookie để quản lý trang web và cải thiện cho tổng thể những trải nghiệm trang website của bạn.

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi luôn làm hết sức mình để bảo vệ thông tin bạn đã tin tưởng giao phó. Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem lại Thông báo bảo mật của chúng tôi tại đây.

Phần này về cookie là cơ sở và đặt ra các điều khoản mà Xedimo sử dụng cookie.

Cookies là gì?

Cookie được sử dụng vô cùng rộng rãi trên Internet, Chúng là một tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trong thiết bị của bạn thông qua trình duyệt web của bạn theo yêu cầu của các trang web khi sử dụng, như thông tin truy cập và các bản ghi được duyệt trước đó. Một cookie có thể được phân loại theo thời hạn (i) và (ii) theo bên đặt nó:

(i) Session (phiên) cookies và Persistent (Liên tục) cookies

Thời lượng cookie phụ thuộc vào việc chúng là cookie session hay persistent cookie.

Session cookies hết hạn khi phiên duyệt web kết thúc.

Persistent cookies được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn trong một khoảng thời gian cố định. Khi bạn truy cập một trang web, trình duyệt của bạn sẽ truy xuất các cookie này để trang web sẽ nhận ra thiết bị của bạn và cá nhân hóa trải nghiệm trang web của bạn theo các bản ghi duyệt trước đó.

*(ii) Cookie của bên thứ nhất và Cookie của bên thứ ba

Chúng tôi kiểm soát và đặt phạm vi của cookie của bên thứ nhất nhưng chúng tôi không thể kiểm soát cookie của bên thứ ba. Cookie của bên thứ ba được điều hành bởi các trang website của bên thứ ba trong một miền khác. Một số trang của trang web này chứa cookie của bên thứ ba dưới dạng nội dung được nhúng, chẳng hạn như JavaScript và API.

Vì sao chúng ta sử dụng cookies?

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ an toàn, hiệu quả và tùy chỉnh. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sử dụng cookie để:

• đảm bảo hoạt động hiệu quả của trang website này;

• đánh giá cách truy cập và sử dụng trang website này;

• phân tích những điểm đến phổ biến với các khách truy cập;

• xác định điều kiện đủ của bạn cho các chiến dịch và khuyến mãi;

• đề xuất các địa điểm phù hợp với sở thích của bạn; và

• cải thiện nội dung của trang website và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Chúng tôi xin đảm bảo rằng cookie sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả ở đây.

Chúng tôi sử dụng những loại cookies nào?

Chúng tôi sử dụng 3 loại cookies, cụ thể như “Strictly necessary cookies”, “Analytics cookies””, và “”Advertising cookies””. Các thông tin cụ thể về các loại cookies này sẽ được ghi rõ như bảng bên dưới:

Cookies

Mô tả

Strictly necessary cookies

Những cookie này cho phép chúng tôi quản lý trang website này và đảm bảo nó hoạt động chính xác. Những thông tin này rất cần thiết để giúp bạn điều hướng xung quanh trang website và cải thiện trải nghiệm lướt web cho bạn.

Nếu các cookie này bị vô hiệu hóa, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng các cookie này cho mục đích phát hiện và ngăn ngừa gian lận. Hơn nữa, nhờ vào các cookie này, bạn không cần đăng nhập nhiều lần để truy cập các trang khác nhau khi bạn đã đăng nhập vào trang web này.

Analytics cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích bao gồm Google Analytics và các công cụ phân tích khác để thu thập thông tin thống kê ẩn danh để:

• đánh giá cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng trang web này;

•  hiểu thêm về độ tuổi và vị trí của khách truy cập của chúng tôi;

•  đánh giá cách người dùng tiếp nhận các sản phẩm mới của chúng tôi bằng cách sử dụng tính phổ biến của chiến dịch tiếp thị;

•& nbsp;tăng cường nội dung và dịch vụ trang web này bằng cách tùy chỉnh trang web này cho bạn.

Dựa trên dữ liệu ẩn danh được thu thập, các công cụ phân tích này sẽ tạo phân tích xu hướng và biên soạn các báo cáo để đạt được các mục đích nêu trên

Advertising cookies

Cookie quảng cáo cho phép chúng tôi giới hạn số lần bạn xem cùng một quảng cáo và để đảm bảo rằng nội dung quảng cáo có liên quan đến sở thích của bạn. Các cookie này cùng với số nhận dạng được liên kết với địa chỉ IP của bạn, có thể theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web khác nhau và do đó hiển thị quảng cáo theo tùy chọn của bạn.

Đồng ý với cookie

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của bạn để sử dụng cookie trên trang website này. Trường hợp ngoại lệ là nơi các cookie cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc cần thiết cho chức năng vốn có của trang web.

Sau lần truy cập đầu tiên vào trang website của chúng tôi, bạn sẽ thấy một biểu ngữ thông báo ở đầu trang thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang website này mà không thay đổi cài đặt của mình, bạn đồng ý nhận tất cả cookie và các công cụ theo dõi dữ liệu khác. Mặt khác, nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng các cookie này, bạn có thể sửa đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo “”Bạn có thể quản lý sự đồng ý của mình bằng cách nào?”” ở Bên dưới.

Bạn có thể quản lý sự đồng ý của mình bằng cách nào?

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý và/hoặc vô hiệu hóa tất cả hoặc một số cookie từ cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bằng cách đó, bạn không thể tận hưởng đầy đủ chức năng của trang web.

Các cài đặt cookie thường có thể được tìm thấy trong trình đơn tùy chọn hoặc cài đặt từ trình duyệt của bạn, ví dụ:

• Chrome: Settings — Advanced — Content Settings — Cookies

• Safari: Preferences — Privacy — Cookies and website data

• Firefox: Preferences — Privacy — History

• Internet Explorer: Internet Options — Privacy

• Opera: Settings — Privacy & security — Cookies